LM3

این دستگاه برای حالتی کاملا اتوماتیک طراحی شده که مزارع متوسط و بزرگ، بیشترین کاربری دستگاه را دارند و می تواند در فشارهای پایین آبیاری نیز عمل کند. امتیاز فوق العاده این دستگاه کاربرد آن در مزارع شیبدار و یا قوس دار با دامنه وسیع می باشد.